Waar in deze disclaimer gesproken wordt over “deze website” wordt bedoeld www.wieldersict.nl inclusief alle onderliggende webpagina’s.

  • Informatie op deze Website

Wielders ICT stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Wielders ICT wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Wielders ICT behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

  • Functioneren van deze Website

Wielders ICT garandeert niet een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Wielders ICT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Wielders ICT of door u aan Wielders ICT door middel van deze website of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

  • Verwijzingen en Hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter gebruik van de gebruiker. Wielders ICT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wielders ICT behoudt zich het recht voor iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te verwijderen of te beëindigen.

  • Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Wielders ICT of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Wielders ICT.

  • Virussen

Wielders ICT kan niet garanderen dat de informatie, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

  • Aanbeveling

Wielders ICT behoudt zich het recht voor de tekst van deze disclaimer te wijziging indien hiertoe noodzaak bestaat. Het verdient daarom aanbeveling de tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website vaker bezoekt.